january, 2020

13jan9:07 am9:07 am“ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563 ให้คำปรึกษาแนะนำโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมนักกายภาพบำบัด ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 1  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-1100

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

(Monday) 9:07 am - 9:07 am

ค้นหา

X