การสนับสนุนงานวิชาการ

       พันธกิจหลักอีกด้านหนึ่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การบุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ ตลอดจนนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

       การดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านงานวิชาการ จึงจำเป็นต้องได้รับเงินทุนสำหรับพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความรู้และคลังปัญญาของจุฬาฯกับการพัฒนาสังคมไทย ด้วยนวัตกรรม การเรียนรู้ที่มุ่งสู่การศึกษาตลอดชีวิต การได้รับการสนับสนุนในลักษณะต้นทุนการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอน และทุนเพื่อพัฒนา จัดหา และผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมต้นแบบ จะนำไปสู่การตอบแทนสู่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ