อุทยาน 100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… ป่าในเมือง “ต้นแบบระบบนิเวศสีเขียวของเมือง” 

คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่กับจุฬาฯ โดยร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกบริจาคที่นี่

ด้วยความสำเร็จในพันธกิจด้านการพัฒนาสังคมไทยมากว่า 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงปรารถนาที่จะมอบของขวัญตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการจนติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการสะท้อนภูมิปัญญาและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อุทยานจุฬาฯ 100 ปี คือ ป่าในเมือง และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ร่วม 30 ไร่ บริเวณด้านตะวันออกของถนนบรรทัดทองซึ่งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการพัฒนาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้แรงบันดาลการออกแบบจาก “การเติบโตของกิ่งรากจามจุรี” ซึ่งยืดหยุ่นกับการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และเชื่อม “โครงสร้างระบบนิเวศสีเขียวของเมือง” (Urban Green Infrastructure) ในระดับชุมชน โดยการกำหนดแผนผัง การออกแบบระบบนิเวศ ระบบน้ำ ระบบพฤกษศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการ ภายในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ที่มีความสอดประสานกันอย่างลงตัวเพื่อนำไปสู่การเป็นอุทยานที่เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากพืชพรรณไม้ที่เลือกสรรเพื่อความสวยงามและร่มรื่นแล้ว พื้นที่ภายในอุทยานยังแบ่งเป็นโซน ต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

 พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ (Construct Wetland) เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ และนันทนาการ เป็นระบบการหมุนเวียนน้ำในอุทยาน  เป็นหัวใจของการออกแบบที่ว่าง ใช้ระบบชีววิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ และสร้างระบบนิเวศในพื้นที่เมือง พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ในส่วนต่างๆ ของอุทยาน จะช่วยกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ และเป็นพื้นที่ซึมน้ำ-หน่วงน้ำของเมือง

 อาคารอเนกประสงค์ เป็นการออกแบบที่สะท้อน “การพระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาฯ เพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนรวม” ด้วยลักษณะอาคารที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนซุ้มประตู (Gateway) จากกระบวนทัศน์ทางธรรมชาติวิทยา เป็นที่หลักเขต (Landmark) ให้กับอุทยาน 100 ปี  จุฬาฯ พาดยาวไปสองฝั่งถึงหลังคาเขียว (Green Roof) เชื่อมต่อกันอย่างมีเอกภาพ

 สวนซึมน้ำ (Porous Park) ให้อุทยานทำหน้าที่เป็นฟองน้ำของเมืองด้วยการออกแบบสัณฐานอุทยานให้มีความลาดเอียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมน้ำดัก และกักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน และนำน้ำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง รวมถึงบ่อหน่วงน้ำ ทั้งแบบเปียก (Retention Pond) และแบบแห้ง (Detention Pond) เพื่อขัง และชะลอน้ำฝน ก่อนระบายออกสู่สาธารณะโดยสามารถหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ได้ประมาณ 3-4ชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิต ตอบโจทย์สังคม รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนเมือง เป็นการมอบของขวัญอันทรงคุณค่าให้แก่สังคม ในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 องค์พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์อันไพบูลย์ให้แก่ประเทศไทยนับเนื่องได้ถึงหนึ่งศตวรรษ และจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป เปรียบประดุจต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่รากฝังลึกในแผ่นดิน มีร่มเงาปกแผ่ให้ผู้อยู่ใต้ร่มจามจุรีนี้ตราบนานเท่านาน

เชิญชม 3D Animation อุทยาน100 ปี จุฬาฯ