การสนับสนุนงานวิจัย

       สังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆ เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ความไม่เท่าเทียมในสังคม และอัตราการพัฒนานวัตกรรมอันเร่งรีบและไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแต่เป็นแรงผลักให้ทีมวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเร่งหาทางออกสำหรับเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้

       การค้นคว้าเชิงทฤษฎีและการวิจัยจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่องค์ความรู้ วิทยาการ และแนวปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ของสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดเสถียรภาพ และที่สำคัญ คือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

       แต่ผลงานวิจัยชั้นเลิศต้องอาศัยเวลา ความมุ่งมั่น และ ทุนวิจัย เพื่อให้ตกผลึกจนสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้  งานวิจัยบางเรื่องต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมาก หรืออาจต้องใช้เวลานับสิบปี ไม่ว่าจะเป็น การผลิตยาวัคซีนป้องกันโรคระบาดใหม่ๆ การคิดค้นวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ การพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ รวมไปถึง วิทยาการเพื่อการทำนุบำรุงและอนุรักษ์งานศิลปะ เป็นต้น

       เงินสนับสนุนงานวิจัยจากท่านจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักวิจัยที่มีความทุ่มเทในการทำงานสามารถต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยได้ต่อเนื่อง และตอบแทนกลับคืนสู่สังคมไทยในที่สุด