การสนับสนุนนิสิต

       การสร้างคน คือต้นทางแห่งการสร้างชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมไทย นักคิดที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายแห่งศตวรรษ และพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

       กว่า 100 ปีแห่งการพัฒนาคน นิสิตเก่าจุฬาฯ ได้ออกไปปลูกฝังเมล็ดพันธ์ทางความคิด ต้นกล้าแห่งความสร้างสรรค์ จนเติบโตเป็นไม้ใหญ่แผ่ร่มใบจนกลายเป็นที่พึ่งให้แก่สังคม โดยอาศัยความรู้ จิตวิญญานความเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิ

       ท่านสามารถมีส่วนช่วยพัฒนานิสิตจุฬาฯ ให้เป็นพลังปัญญาสู่สังคม การสนับสนุนจากท่านจะส่งต่อไปยังกิจกรรมพัฒนานิสิต เช่น

  • ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา และ ผู้ด้อยโอกาส
  • กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  • การนำนวัตกรรมสู่สังคม
  • กิจกรรมอาสาบรรเทาสาธารณภัย
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและสำนึกสาธารณะ

มาร่วมเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างนิสิตที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์ ให้สมดังคำกล่าวที่ว่า “เกียรติภูมิของจุฬา คือ เกียรติเแห่งการรับใช้ประชาชน”