ขั้นตอนที่ 1 เลือกกองทุนที่ต้องการบริจาค

กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ” และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการสืบสานพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการทุนการศึกษา โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน โครงการจากใจพี่สู่ใจน้อง โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการสนับสนุนปริญญาเอก โครงการเงินทุนศาสตราภิชาน / Chair Professor โครงการปรับปรุงอาคารการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและวิจัย และโครงการอนุรักษ์หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นทุนการศึกษา
จำนวนเงิน
บาท
เพื่อพัฒนาวิชาการ
จำนวนเงิน
บาท
เพื่อพัฒนางานวิจัย
จำนวนเงิน
บาท
เพื่อจุฬาฯ 100 ปี
จำนวนเงิน
บาท
เพื่อสมทบทุนบำรุงรักษาอุทยานจุฬาฯ 100 ปี
จำนวนเงิน
บาท
กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ
จำนวนเงิน
บาท
รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น
บาท