บริจาคให้จุฬาฯ ทำไม

ในแต่ละปีจุฬาฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 • ร้อยละ 32 จากภาครัฐ
 • ร้อยละ 20 จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯ
 • ร้อยละ 17 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ร้อยละ 16 จากค่าบริการวิชาการและการวิจัย
 • ร้อยละ 11 จากรายได้อื่นๆ
 • ร้อยละ 4 จากการบริจาคของงบประมาณรายได้ทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนาอื่น ๆ ของโลก

กว่า 100 ปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งสู่สังคม ในก้าวต่อไปสู่ศตวรรษใหม่นี้ เรามุ่งมั่น “คิดและทำเพื่อสังคม” ตามหลักการ “สร้างคน สร้างเสริมสังคมไทย สร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรม และก้าวไกลในสังคมโลก” อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ให้เป็นที่หนึ่งของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้าน “ทุนทรัพย์” ที่จะส่งเสริมให้ปณิธานความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องระดมเงินทุนบริจาคจากทุกทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนไทย …และ “คุณ” สามารถช่วยสมทบทุนบริจาคให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพียงคลิกบริจาค ที่นี่

 

5 เหตุผลที่เงินบริจาคของท่านสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

 1. แม้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐแล้วก็ตาม แต่ในแง่งบประมาณ จุฬาฯ ยังต้องพึ่งพางบจากรัฐบาลอยู่ถึงหนึ่งในสามของภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก และขยายการทำงานบริการสังคมให้มากยิ่งขึ้น เราจึงจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งรายได้ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น
 3. งบประมาณสำหรับการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของงบประมาณ ซึ่งยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและของภูมิภาค
 4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 600 ล้านต่อปี เพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการพัฒนางานวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และตอบแทนสังคม

 

สิ่งที่ท่านได้ตอบแทนจากการบริจาคเงินให้จุฬาฯ คือ

 1. คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 2. ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาค จะสมทบทุนเข้าโครงการจุฬาฯ 100 ปี
 3. คุณเป็นหนึ่งในผู้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นิสิต นักวิจัย และร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อนำพาประเทศไทยความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลก
 4. คุณ คือ ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ของจุฬาฯ 100 ปี