Highlights

“แนวทางและเครื่องมือชีวิตสำหรับคนยุคใหม่” หลักสูตรล่าสุดจากจุฬาฯ เตรียมนิสิตพร้อมรับโลกพลิกผัน


ครั้งแรกในประเทศไทย “แนวทางและเครื่องมือชีวิตสำหรับคนยุคใหม่” หลักสูตรระดับโลกที่มหาวิทยาลัย Stanford รับรอง จุฬาฯ พร้อมเปิดสอนให้นิสิตพัฒนาทักษะการออกแบบชีวิต กรอบคิดการทำงานกับผู้อื่น สร้างอนาคตและสังคม


โลกปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงและพลิกผันรวดเร็ว  การจะอยู่ในโลกเช่นนี้ให้ได้อย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม จำเป็นต้องมีทักษะชีวิต กรอบคิดและเครื่องมือที่สำคัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันระดับโลกต่างๆ และล่าสุดกำลังจะเปิดสอนวิชาการศึกษาทั่วไป “แนวทางและเครื่องมือชีวิตสำหรับคนยุคใหม่” เพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ

“วิชานี้เป็นเสมือนกุญแจที่จะช่วยเราตีความหมายและมองโลกอย่างที่เป็น อีกทั้งจะช่วยให้เราไม่หลงทางและดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงได้ นิสิตจะได้ออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเอง ผ่านการสำรวจความต้องการและความถนัด สร้างกรอบคิดที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานกับคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ กล่าว

หลักสูตรใหม่ที่จะเปิดสอนในเทอมสองของปีการศึกษา 2564 นี้ (เดือนมกราคม 2565) ได้ผ่านกระบวนการวิจัย ทดสอบ และรับรองโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจาก South East Asia Center (SEAC) องค์กรระดับสากลที่เน้นพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำ

3 แนวทางและเครื่องมือสำคัญเพื่อการออกแบบชีวิต

วิชา “แนวทางและเครื่องมือชีวิตสำหรับคนยุคใหม่”  ประกอบด้วยเครื่องมือหลัก 3 ประการ คือ

1. Design Your Life: ออกแบบชีวิตที่ต้องการและเปี่ยมความหมาย ด้วยหลักคิดเชิงการออกแบบ เรื่องนี้ จุฬาฯ ทำงานกับ Bill Burnett ผู้เขียนหนังสือ Designing Your Life และศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ช่วยออกแบบหลักสูตรนี้ให้เข้ากับบริบทของคนไทย 

“นิสิตจะได้ตรวจสอบและทดลองหาความหมายของชีวิตที่สมดุล และวิธีบริหารจัดการพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ รวมถึงวิธีการทดลองต้นแบบ การใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำ”  รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ขยายความ

2. Outward Mindset: สร้างกรอบคิดที่พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและยกระดับคุณภาพชีวิต จุฬาฯ ร่วมมือกับสถาบันที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Arbinger Institute โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยน Mindset ของคน ด้วยหลัก “แนวคิดขับเคลื่อนกิจกรรม พฤติกรรมขับเคลื่อนผลลัพธ์”  

3. Self-Leadership:สร้างภาวะผู้นำแบบเชิงรุก ทักษะวิธีการตั้งและบรรลุเป้าหมายในแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เอาชนะความเชื่อที่จำกัดศักยภาพ รู้จักการตั้งเป้าหมาย และการประเมินระดับความสามารถของตนเพื่อแสวงหาการสนับสนุนเชิงรุก

“เราต้องเป็นผู้นำตนเองได้ ชัดเจนว่าเราต้องการมีชีวิตแบบไหนและมีทักษะในการทำให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นได้จริง ไม่เช่นนั้นผู้อื่นจะกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้กับเรา”

วิชาเพื่อการออกแบบชีวิตที่ “ถูกใจและถูกต้อง”

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ เชื่อมั่นว่าวิชานี้จะช่วยให้นิสิตออกแบบชีวิตที่ “ถูกใจและ ถูกต้อง”  

“เราต้องเข้าใจก่อนว่า “ถูกใจ” คือ เป็นชีวิตที่นำความสุขและความพึงพอใจมาให้เรา “ถูกต้อง” คือ เป็นชีวิตที่ทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  วิชานี้จะช่วยคนรุ่นใหม่ให้ทำความรู้จักตัวเองเพื่อดูว่าชีวิตแบบไหนที่ถูกใจและถูกต้องด้วย”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย