Highlights

EmpowerME แชทบอทโค้ชจากจุฬาฯ ฝึกฝนทักษะอนาคตที่ใช่เพื่ออาชีพที่ชอบ


EmpowerMe แอปพลิเคชันแชทบอทรูปแบบโค้ช เตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล พัฒนาทักษะแห่งอนาคต แนะงานที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการในตลาด ผลงานอาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาฯ คว้าเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม ประเทศเกาหลีใต้


“โตขึ้นอยากเป็นอะไร?” “เรียนจบแล้วจะทำงานอะไรดี” “สนใจอยากเป็น Metaverse storyteller จะต้องเรียนด้านไหน มีทักษะหรือคุณสมบัติอะไรบ้าง” เหล่านี้เป็นคำถามกวนใจนักเรียนและนิสิตหลายคนที่ยังไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหน

วันนี้ EmpowerMe ช่วยได้!

“EmpowerMe เป็นแอปพลิเคชันแชทบอทที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันโลกดิจิทัลเพื่อพร้อมรับการเป็นพลเมืองโลก แอปนี้เป็นเสมือนโค้ชที่แนะนำเรื่องการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับอาชีพในฝัน” ศาตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวถึงผลงานนวัตกรรมล่าสุดจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคว้าเหรียญทองจากงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF 2021)” ณ ประเทศเกาหลีใต้

ศาตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

EmpowerME สู่การเป็น Digital Learner

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนรู้นับจากนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

“เนื้อหาความรู้ในตำราไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 เสียแล้ว ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบนอินเตอร์เน็ต แต่นั้นมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่” ศ.ดร.จินตวีร์ กล่าวถึงโจทย์สำคัญที่นำไปสู่การออกแบบแอปพลิเคชัน EmpowerMe เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนในบริบทพลเมืองดิจิทัล (Digital citizen)

“ความเป็น digital learner หมายถึงผู้เรียนมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย มีวิจารณญาณในการเลือกใช้ digital technology รูปแบบต่างๆ ในการเรียนรู้ digital content ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ศ.ดร.จินตวีร์ อธิบายแนวทางที่แอปพลิเคชัน EmpowerME จะช่วยผู้เรียนในการพัฒนาทักษะดังกล่าว

ทั้งนี้  ศ.ดร.จินตวีร์ กล่าวว่าได้ศึกษาเทรนด์และปรึกษา ศาสตราจารย์โยชิดะ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในการทำแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่สวมใส่บนร่างกายได้ อย่าง VR glasses เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เนื้อหาในบทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

EmpowerMe โค้ชแนะแนวอาชีพ 24 ชม.

EmpowerME ไม่เพียงส่งเสริมทักษะความสามารถและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะอาชีพที่ผู้เรียนสนใจด้วย

“EmpowerME เปรียบเสมือนครูแนะแนวหรือโค้ชส่วนตัวที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนยุคดิจิทัลสามารถเลือกงานที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุด ความพิเศษของแชทบอทนี้อยู่ตรงที่สามารถตอบโต้ผู้เรียนได้ 24 ชม. อยากเรียนตอนไหนก็ได้ ซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี”

ศ.ดร.จินตวีร์ เล่าวิธีการใช้งาน EmpowerMe ว่าแอปพลิเคชันจะคัดเลือกและจับคู่ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ (users) กับงานในฝัน โดยจะแนะนำบทเรียนที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่เหมาะกับงานอาชีพนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อช่วยวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละคนอีกด้วย

ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะจะทำผ่านรูปแบบเกมที่ผู้เรียนต้องพิชิต 4 ด่านภารกิจ ดังนี้

 • ภารกิจ 1 Self-Initiation ผู้เรียนกำหนดความชัดเจนและเป้าหมายของงานในฝัน
 • ภารกิจที่ 2 Self-Planning ผู้เรียนวางแผน ปรับแต่งและเลือกแหล่งข้อมูล เครื่องมือการเรียนรู้ของตนเอง (อุปกรณ์สวมใส่ได้ เช่น สมาร์ทวอทช์ EEG และ VR Glass) ที่เหมาะกับงานในฝัน
 • ภารกิจที่ 3 Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเองใน Metaverse โดยผู้เรียนปรับแต่งคาแรคเตอร์ของตนเองและอุปกรณ์สวมใส่ได้ เช่น แว่นตา VR, แถบคาดศีรษะ (EEG) เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เทคนิค Pomodoro รวมถึงความชอบ โดยมีฟังก์ชั่นที่สามารถสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาและเติมเต็มทักษะใหม่ ๆ ได้
 • ภารกิจที่ 4 Self-Evaluation การประเมินตนเอง ผู้เรียนจะได้รับแรงจูงใจจากการได้รับเหรียญรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของผู้เรียน

ทักษะแห่งอนาคต ฝึกเสียตั้งแต่วันนี้!

ทักษะแห่งอนาคตที่ของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะอาชีพในฝัน อย่างไรก็ดี ศ.ดร.จินตวีร์ กล่าวว่าทุกคนควรพัฒนา “ทักษะแห่งอนาคต” (Future Skill Set) ซึ่งโดยหลักแล้วมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่

1. มีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะในวิชาชีพของตนเอง

2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

3. Soft skills เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น (collaboration skill) ทักษะการเป็นผู้นำ (leadership skill) ทักษะการโน้มน้าวต่อรอง (negotiation skill) เป็นต้น

ศ.ดร.จินตวีร์ กล่าวเสริมว่า EmpowerMe ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผ่านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ (user experience)  และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลายท่าน จนพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต อีกทั้งยังคว้าสิทธิบัตรทางด้านการออกแบบหน้าจอ (user interface) อีกมากมาย

“โปรเจคต่อไป ตั้งเป้าจะขยายการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานข้ามศาสตร์ นั้นคือ ฝั่งการแพทย์ พยาบาล โดยการออกแบบแชทบอทให้ตอบโจทย์ความต้องการของวิชาชีพนั้นๆ นับว่าเป็นความท้าทายที่จะนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปทำประโยชน์ให้กับองค์ความรู้แขนงอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์วิชาชีพเฉพาะทางและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ศ.ดร.จินตวีร์ กล่าวทิ้งท้าย 

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ EmpowerME ทางผู้พัฒนาแจ้งว่าจะมีการเปิดให้เข้าใช้งานเร็วๆ นี้ที่ https://empower-me.tech/login 

โดยติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทาง https://www.chula.ac.th/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า