Highlights

จุฬาฯ จัดเต็ม Chula Sustainability Fest 2022 ครั้งแรกกับเทศกาลความยั่งยืน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ


จุฬาฯ จัดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในประเทศไทย! งานเทศกาลด้านการพัฒนาความยั่งยืน Chula Sustainability Fest  2022 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565


เต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายที่จะสร้างทั้งความสนุก สุขภาพดี และความตระหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ Walk and Talk with อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชมหนังกลางแปลงและเสวนาจากภาพยนตร์ “Don’t look Up” นิทรรศการภาพถ่าย “A Sustainable Happiness” เวิร์คชอป “A cup of awareness” การแสดงดนตรีในสวนจากศิลปินชื่อดัง CU Night Run และตลาดสีเขียว

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานการจัดงาน Chula Sustainability Fest 2022 กล่าวถึงที่มาและธีมของงานในครั้งนี้ว่า “เราตั้งใจจะขับเคลื่อนประเด็นที่ผู้คนจับต้องได้เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน เราจึงหยิบเอาเรื่องสุขภาวะ Health and Well-being มาเป็นธีมในปีนี้ ซึ่งเป็นด้านที่จุฬาฯ มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาสนใจและใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้น”

นอกจากประเด็นสุขภาวะแล้ว งาน Chula Sustainability Fest 2022 เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็น Carbon Neutrality หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ซึ่งจุฬาฯ อยากผลักดันให้สังคมร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นจริง

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

“สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติ เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เราจึงควรลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานในอนาคต”

ทั้งนี้ ในงาน ศาตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ จะเป็นประธานและกล่าวนำในพิธีประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย


จาก “รายงาน” สู่ “เทศกาล” SDGs ที่มีชีวิต

การพัฒนาความยั่งยืนเป็น 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญของจุฬาฯ ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนา 2030 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จุฬาฯ ได้แสดงผลงานการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบการจัดทำรายงาน “Sustainability Report” แต่ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมจับต้องและเข้าถึงประชาชนได้

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

“เราต้องการแสดงให้เห็นถึง Commitment ของจุฬาฯ ที่มีต่อสังคม โครงการที่คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทำอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา สามารถนำมาเป็น showcase ได้ในหลากหลายรูปแบบ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ หัวหน้าคณะทำงานการจัดงาน Chula Sustainability Fest 2022 กล่าว พร้อมเผยจุดประสงค์หลักของการจัดงาน 3 ประการ

 • Commitment กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 • Connect เชื่อมโยงประชาคมจุฬาฯ ทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า และขยายสู่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะความยั่งยืนของสังคมไม่สามารถทำโดยคนใดคนหนึ่งได้
 • Inspired สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความเอาจริงเอาจังในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs จุฬาฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมมามากมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างเช่นการได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education World University Rankings 2022 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย สามปีซ้อน และเป็นอันดับที่ 16 ของโลกในปีล่าสุด

“เราหวังว่างานเทศกาลครั้งนี้จะเปิดมุมมองให้สังคมได้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ นำไปสู่ความตระหนักในการสร้างความสมดุลยั่งยืนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นิสิตนักศึกษา ที่เมื่อพวกเขาเติบโตไปเป็นผู้นำในองค์กร ในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะได้มีการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องต่อสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผศ.ดร.วรภัทร์ กล่าว


ยั่งยืนได้ด้วยความร่วมมือ Partnerships for the Goals

โลกจะมีอนาคต เมื่อปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนและสรรพสิ่งอยู่ร่วมกันแบบสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ กล่าวถึงสาระสำคัญที่ต้องการไฮไลท์ในงานเทศกาล

คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ

Climate Change เป็นประเด็นที่ทั่วโลกตื่นตัว จุฬาฯ เองก็ตระหนักในเรื่องนี้และพยายามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เรามีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ต่างคนต่างทำงานในความรับผิดชอบมากมาย แต่ครั้งนี้ เราจะเชื่อมให้กลุ่มบุคลากรต่างๆ ผนึกกำลังกัน และขับเคลื่อนงานนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของจุฬาฯ”

ในการร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนประเด็นสุขภาวะ (Health and Well-being) และสิ่งแวดล้อม (Carbon Neutrality) หลายหน่วยงานในจุฬาฯ เข้ามาร่วมมือกันทำงานแบบ cross function ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 17 : Partnerships For The Goals หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬา (SHECU) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ (CCC) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเครือข่ายพันธมิตร เช่น ศูนย์ BCGeTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทำโครงการ Chula Carbon Neutrality Challenge การประกวดโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ เป็นต้น

“ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้ร่วมกัน นี่จะเป็นจุดสตาร์ทที่เราจะมาสร้างปรากฎการณ์การทำงานร่วมกันแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต”


เทศกาล Chula Sustainability Fest  2022 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.30 น. กิจกรรมมีมากมายอาทิ

 • Safety Talk “ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์” (ergonomics ศาสตร์ที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน)
 • เสวนาความรู้คู่สุขภาพ “กลวิธีจัดการความเครียดในยุคโควิด” และSmoking : Friend or Foe และ NCD โรคร้ายที่เราสร้างเอง”
 • กิจกรรมจิตวิทยา เช่น เวิร์คชอปA cup of awareness”
 • นิทรรศการภาพถ่าย A Sustainable Happiness ความสุขที่ยั่งยืน”
 • นิทรรศการและซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืน
 • สุขภาพดีกับกิจกรรมโยคะ-ซุมบ้า
 • กิจกรรม CU Night Run
 • เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตในสวนจากวงนิสิตจุฬาฯ และศิลปินชื่อดัง อาทิ แสตมป์ อภิวัชร์, มาเรียม เกรย์, วง Serious Bacon, และ อูน Diamond Grains ฯลฯ
 • อิ่มอร่อยกับอาหารออร์แกนิก และชอปสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมายในพื้นที่ ตลาดสีเขียว จาก Greenery Market และ Chula SDGs Market

และเพื่อความสนุกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดงานเชิญชวนให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า แล้วต่อรถป๊อปของจุฬาฯ มาที่งาน หรือจะชิลขี่จักรยาน anywheel ที่จุดบริการป้ายรถเมล์ มาด้วยรถ Muvmi หรือเดินออกกำลังกายเบาๆ มาพร้อมกลุ่มเพื่อน ก็เป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่และประชาคมจุฬาฯ เลือกใช้เสมอ

พกแก้ว ถุงผ้ามาด้วย เพราะในงานจะไม่มีการแจก single-use plastic เรามีจุดเติมน้ำให้ และร้านค้าต่างๆ ก็จะใช้แก้วส่วนตัวของพวกเราเติมน้ำดื่มต่างๆ แต่ถ้าใครลืม ภายในงานจะมีแก้ว Zero  Waste เตรียมความพร้อมไว้ให้

“อยากเชิญชวนทุกคน เยาวชน นิสิตจุฬาฯ ไม่ว่ารุ่นไหน จบนานแล้วหรือเพิ่งจบ ก็มาได้ จุฬาฯ อยากเป็นแรงหนุนให้ประชาชนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมที่สมดุลและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต”

สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล Chula Sustainability Fest  2022 ได้ที่ โทร. 0-2218-0101

Facebook : CU Let It Green https://www.facebook.com/chulasustainability/

Facebook : Chulalongkorn University https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/


Chula Sustainability Fest 2022

กิจกรรมที่น่าสนใจ


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า