Garden Fresh

นวัตกรรม Garden Fresh ถุงยืดอายุรักษ์โลกนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด 2 – 10 เท่าขึ้นกับชนิดของพืชผลสด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย