เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ

เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย