งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่น

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่น

ดำเนินโครงการโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

เกี่ยวกับโครงการ:

พัฒนาคิดค้น เครื่องวิเคราะห์อาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของโรคพาร์กินสันและแยกผู้ป่วยจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่นคล้ายคลึงกับโรคพาร์กินสันได้  ช่วยทำให้การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันมีความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการประเมินติดตามอาการผู้ป่วยในระหว่างการรักษา  ผลงานวิจัยนับว่ามีประโยชน์อย่างสูงในวงการแพทย์  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  รวมทั้งเป็นอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้วินิจฉัย ประเมินติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางได้

จุดเด่น

  1. สามารถนำเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นไปใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันและวินิจฉัยแยกโรคอื่นที่มีลักษณะการสั่นใกล้เคียงกัน รวมถึงใช้ในการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  2. แพทย์ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือสาขาประสาทวิทยาสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการตรวจอาการสั่นของผู้ป่วยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X