งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุน “วิทยาศาสตร์เปิด” ในประเทศไทย

การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุน “วิทยาศาสตร์เปิด” ในประเทศไทย

ดำเนินการโดย: ศาสตร์จารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้เป็นชุดโครงการที่รวมเอาสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ปรัชญา ผังเมืองและการศึกษาวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคม จุดเน้นของงานวิจัยได้แก่แนวคิดเรื่อง “วิทยาศาสตร์เปิด” ซึ่งหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับประโยชน์เท่านั้น งานวิจัยประกอบด้วยการศึกษามิติทางญาณวิทยาและจริยธรรมของวิทยาศาสตร์เปิด การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียง และการศึกษาการร่วมมือกันแบบ peer to peer เพื่อการเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาคเหนือและใต้ในโลก

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X