งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

ดำเนินการโดย:  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ริมดุสิต

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Email: sarawut.r@chula.ac.th เบอร์โทรศัพท์    02-218-6862, 098-285-9653

ร่วมมือกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

เกี่ยวกับโครงการ: ปัจจุบันสถานการณ์ในชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญและสร้างความสูญเสียทั้งกําลังทหารและพลเรือนค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน เช่น เกราะหรือหมวกกันกระสุนมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากมีต้นทุนในการจัดซื้อจากต่างประเทศที่สูง หน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีความพยายามในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายภายในประเทศ และราคาไม่แพง แต่เกราะดังกล่าวข้างต้นมักเป็นเกราะกันกระสุนที่มีระดับการป้องกันไม่สูงนัก คือมีระดับการป้องกันต่ำกว่าระดับ IIIA ตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากวัสดุพอลิเบนซอกซาซีน
คอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ ซึ่งมีต้นทุนวัสดุต่ำและน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับเกราะกันกระสุนที่จัดซื้อจากต่างประเทศ โดยเกราะกันกระสุนนี้สามารถต้านทานการเจาะทะลุของกระสุน 7.62 มม. เทียบเท่ากับการต้านทานในระดับ III ตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice) ของสหรัฐอเมริกา

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X