งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การเงินการคลังแบบยั่งยืนและการปฏิรูประบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

การเงินการคลังแบบยั่งยืนและการปฏิรูประบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

ร่วมมือกับ:กระทรวงสาธารณสุข สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

เกี่ยวกับโครงการ:สำหรับทางเลือกที่หนึ่งนั้น ถ้ารัฐบาลสามารถแสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่เพิ่มเติมและเป็นผู้รับภาระของผู้ให้บริการสุขภาพทั้งหมดแล้ว รัฐบาลจะต้องแบกรับภาระทางการเงินอย่างมาก และตามการกำหนดการพยากรณ์ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วจะพบว่า ในระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบันถึงอีกห้าปีข้างหน้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อต้นทุนทางการเงินที่จำเป็นต้องใช้ตามต้นทุนทางด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการเติมเต็มส่วนของการให้บริการสุขภาพของผู้ให้บริการสุขภาพได้ ดังนั้น ในระยะสั้น ควรเลือกทางเลือกที่สองที่ให้ผู้รับบริการมีการร่วมจ่ายเมื่อเข้ารับบริการสุขภาพ ยกเว้นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนในระยะยาว ควรเลือกทางเลือกที่สาม คือ ระบบประกันสุขภาพที่ผสมผสานกับระบบการอุดหนุนโดยรัฐ โดยต้องมีการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลัก (Core package) และมีชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (Supplementary Package) ซึ่งระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบ จะมีชุดสิทธิประโยชน์หลักที่เหมือนกัน โดยรัฐบาลควรรับภาระการจ่ายแบบเต็มจำนวนสำหรับชุดสิทธิประโยชน์หลัก  แต่ในส่วนของชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการในแต่ละระบบควรจ่ายเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วนในระบบประกันสุขภาพ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการระบบของระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบ  อย่างไรก็ตามสำหรับทางเลือกที่สามจะเป็นไปได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น

1. อัตราความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ทำให้รัฐบาลสามารถรับภาระทางการเงินได้
2. ชุดสิทธิประโยชน์หลัก ต้องครอบคลุมการรักษาที่จำเป็น และที่ไม่ทำให้เกิดการล้มละลายทางการเงิน ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพ และ
3. ประชาชนต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรัฐแต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษามีข้อจำกัดหลายประการ การนำไปใช้จึงต้องเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X