งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ

ดำเนินโครงการโดย: ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับ: บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เกี่ยวกับโครงการ: ภาวะการมีขนไม่พึงประสงค์หรือภาวะขนดกถึงแม้ไม่เกิดอันตรายทางสุขภาพ แต่สามารถก่อให้เกิดปัญหาของสุขภาวะทางจิตใจได้ นอกจากนี้ภาวการณ์มีขนที่ไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่มั่นใจ อับอาย อันจะส่งผลเสียถึงบุคลิกภาพและบุคลักษณะของบุคคลนั้นได้ ความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลาจำเป็นต่อการเจริญของเส้นขน ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการชะลอการงอกของเส้นขน คือการลดความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดชะเอมเทศและกรดกลีเซอไรซิกซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้มากในชะเอมเทศต่อความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลา โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงและเซลล์เดอร์มัลแพพิลลาที่แยกจากรากผมของมนุษย์โดยตรงในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดชะเอมเทศสามารถลดความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเซลล์ที่ได้รับสารสกัดชะเอมเทศมีลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดลดลงร่วมกับการลดระดับของโปรตีนที่บ่งชี้ความเป็นเซลล์ต้นกำเนิด คือ CD133, ALDH1A1 และ integrinβ1 โดยมีกลไกการลดความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดผ่านการยับยั้ง β-catenin signaling ซึ่งสารสกัดชะเอมเทศจะลด ATP-dependent tyrosine kinase ในรูป active form ทำให้ glycogen synthase kinase3β (GSK3β) เพิ่มขึ้นและ GSK3β ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ β-catenin ถูกทำลาย การลดลงของ β-catenin จึงทำให้ transcription factor ซึ่งมีหน้าที่คงความเป็นเซลล์ต้นกำเนิด คือ Oct4, Nanog และ Sox2 ลดลง ในส่วนของกรดกลีเซอไรซิกพบว่าสารดังกล่าวลดความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลาโดยผ่านกลไกการออกฤทธิ์เช่นเดียวกับสารสกัดชะเอมเทศ งานวิจัยนี้จึงเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดชะเอมเทศและกรดกลีเซอไรซิกในการชะลอการงอกของเส้นขน และสามารถเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดกลีเซอไรซิกในภาคอุตสาหกรรมเพื่อจุดประสงค์ในการลดหรือชะลอการงอกขนที่ไม่พึงประสงค์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X