งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)

ดำเนินโครงการ: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ร่วมมือกับ:
1) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
2) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เกี่ยวกับโครงการ:  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 พ.ศ.2550-2554 ตามดัชนีที่กำหนดไว้ในมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปรับปรุง  2) เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-2554

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X