งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

ร่วมมือกับ: บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ: วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงตลอดการเก็บผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 25 สัปดาห์ที่อุณหภูมิแช่เย็น และนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาทำนายอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผลจากการทดลอง พบว่า คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ มผช.๓๔๐/๒๕๔๗  ตลอดระยะเวลาการเก็บที่ 4 และ 8 องศาเซลเซียสนาน 25 สัปดาห์ ปริมาณกรดทั้งหมดและค่าน้ำตาลรีดิวซ์ค่อนข้างคงที่ตลอดการเก็บ ค่าที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดคือค่าสี และ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ที่อุณหภูมิการเก็บรักษา 8 องศาเซลเซียสจะเริ่มเกิดสีชมพูอ่อนในสัปดาห์ที่ 4 ส่วนอุณหภูมิการเก็บรักษา 4 องศาเซลเซียสจะเริ่มเกิดสีชมพูอ่อนในสัปดาห์ที่ 7 เมื่อทำนายอายุการเก็บรักษาจากการเปลี่ยนสี พบว่า น้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงมีอายุการเก็บรักษานาน 7.6 สัปดาห์ที่ 3 องศาเซลเซียส 7.0 สัปดาห์ที่ 4 องศาเซลเซียส 6.5 สัปดาห์ที่ 5 องศาเซลเซียส 5.1 สัปดาห์ที่ 8 องศาเซลเซียส และ 4.4 สัปดาห์ที่ 10 องศาเซลเซียส

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย