งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

การศึกษาอายุการเก็บน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง

ร่วมมือกับ: บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ: วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงตลอดการเก็บผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 25 สัปดาห์ที่อุณหภูมิแช่เย็น และนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาทำนายอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผลจากการทดลอง พบว่า คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของน้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ มผช.๓๔๐/๒๕๔๗  ตลอดระยะเวลาการเก็บที่ 4 และ 8 องศาเซลเซียสนาน 25 สัปดาห์ ปริมาณ

กรดทั้งหมดและค่าน้ำตาลรีดิวซ์ค่อนข้างคงที่ตลอดการเก็บ ค่าที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดคือค่าสี และ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ที่อุณหภูมิการเก็บรักษา 8 องศาเซลเซียสจะเริ่มเกิดสีชมพูอ่อนในสัปดาห์ที่ 4 ส่วนอุณหภูมิการเก็บรักษา 4 องศาเซลเซียสจะเริ่มเกิดสีชมพูอ่อนในสัปดาห์ที่ 7 เมื่อทำนายอายุการเก็บรักษาจากการเปลี่ยนสี พบว่า น้ำมะพร้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงมีอายุการเก็บรักษานาน 7.6 สัปดาห์ที่ 3 องศาเซลเซียส 7.0 สัปดาห์ที่ 4 องศาเซลเซียส 6.5 สัปดาห์ที่ 5 องศาเซลเซียส 5.1 สัปดาห์ที่ 8 องศาเซลเซียส และ 4.4 สัปดาห์ที่ 10 องศาเซลเซียส

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

การจัดการเหมืองสีเขียว

การจัดการเหมืองสีเขียว

การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน

การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ  การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงของมนุษย์ และ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X