งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563

ดำเนินโครงการ:
1) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ
2) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมมือกับ: คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรี  และกระทรวงแรงงาน

เกี่ยวกับโครงการ: แผนนี้จัดทำขึ้นโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนนี้เกิดขึ้นจากข้อค้นพบจากการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะที่ 1 พ.ศ.2551 และระยะที่ 2 พ.ศ.2556 ซึ่งพบว่าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุยังไม่สัมฤทธิ์ผล  ผลกระทบที่ตามมาจากการทำแผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563 นี้นำไปสู่การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล และเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การศึกษาการใช้เกมจำลองสถานการณ์ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การศึกษาการใช้เกมจำลองสถานการณ์ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X