งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563

ดำเนินโครงการ:
1) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ
2) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมมือกับ: คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรี  และกระทรวงแรงงาน

เกี่ยวกับโครงการ: แผนนี้จัดทำขึ้นโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนนี้เกิดขึ้นจากข้อค้นพบจากการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะที่ 1 พ.ศ.2551 และระยะที่ 2 พ.ศ.2556 ซึ่งพบว่าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุยังไม่สัมฤทธิ์ผล  ผลกระทบที่ตามมาจากการทำแผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุระยะที่ 1 พ.ศ.2559-2563 นี้นำไปสู่การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล และเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย