งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)

ดำเนินโครงการ: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ

ร่วมมือกับ:  กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ: จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ทั้ง 2 ระยะ ในช่วงปี พ.ศ.2545-2549 และ พ.ศ.2550-2554 พบว่าการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยประชากรศาสตร์จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 แผนฉบับนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และได้ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของสำนักต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย