Garden Fresh

ดำเนินโครงการโดย: รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์และคณะ

เกี่ยวกับโครงการ:นวัตกรรม Garden Fresh ถุงยืดอายุรักษ์โลกนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด 2 – 10 เท่าขึ้นกับชนิดของพืชผลสด เช่น เห็ดฟางที่มีอายุเพียง 1 วันเป็น 7 วันทำให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งออกไปยังประเทศบรูไนในปี 2558 นอกจากเห็ดฟางแล้วยังได้ทดสอบและได้ผลดีกับมะม่วงน้ำดอกไม้ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ข้าวโพดฝักอ่อน ตะไคร้ พริกขี้หนู ผักกาดหอม มะนาว มะเขือเทศ กระเทียมปอกเปลือก หอมแดงปอกเปลือก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสูตรสำหรับยืดอายุเนื้อสดนั้นได้ทดสอบและสามารถรักษาคุณภาพเนื้อวัวสดตัดแต่งแช่เย็นจาก 4 วันเป็น 11 วัน นอกจากนี้เมื่อทิ้งฝังกลบสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 4 เดือน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X