งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ

นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ

ร่วมมือกับ: อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เกี่ยวกับโครงการ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้พร้อมอาหาร และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น ฟิล์มบริโภคได้บางชนิดมีความใสใกล้เคียงกับฟิล์มจากพลาสติกที่นิยมใช้ทั่วไป บางชนิดสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซต่างๆ ได้ดี หรือสามารถผสมสารอื่นๆ เช่น สารต้านออกซิเดชัน สารต้านจุลินทรีย์ ไว้ในฟิล์มดังกล่าว เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ ซึ่งผลงานเชิงนวัตกรรมเหล่านี้มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X