งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การสร้างฐานเทคโนโลยีสำหรับการหมักกรดแลคติกเพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ดำเนินการโดย: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

ร่วมมือกับ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับโครงการ: กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการหมักระดับกึ่งอุตสาหกรรมดำเนินงานวิจัยร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อผลิตกรดแลคติกสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด หรือ PLA กลุ่มนักวิจัยร่วมมือกันคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะต่อการผลิตกรดแลคติก ซึ่งพบว่า แบคทีเรียที่กลุ่มวิจัยได้คัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์มีคุณสมบัติดีเทียบเท่ากับจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยได้พัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อการนำไปใช้จริงในกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งฐานเทคโนโลยีได้ผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และในกระบวนการระดับนำร่อง (ถังหมักขนาด 3,000 ลิตร) โดยรูปแบบของความร่วมมือมีตั้งแต่สัญญาจ้างวิจัย ความร่วมมือผ่านโครงการ University-Industrial Linkage Program สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สัญญาพิสูจน์ทราบเทคโนโลยี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย