งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การสร้างฐานเทคโนโลยีสำหรับการหมักกรดแลคติกเพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

การสร้างฐานเทคโนโลยีสำหรับการหมักกรดแลคติกเพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ดำเนินการโดย: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

ร่วมมือกับ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับโครงการ: กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการหมักระดับกึ่งอุตสาหกรรมดำเนินงานวิจัยร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อผลิตกรดแลคติกสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด หรือ PLA กลุ่มนักวิจัยร่วมมือกันคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะต่อการผลิตกรดแลคติก ซึ่งพบว่า แบคทีเรียที่กลุ่มวิจัยได้คัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์มีคุณสมบัติดีเทียบเท่ากับจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยได้พัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อการนำไปใช้จริงในกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งฐานเทคโนโลยีได้ผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และในกระบวนการระดับนำร่อง (ถังหมักขนาด 3,000 ลิตร) โดยรูปแบบของความร่วมมือมีตั้งแต่สัญญาจ้างวิจัย ความร่วมมือผ่านโครงการ University-Industrial Linkage Program สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สัญญาพิสูจน์ทราบเทคโนโลยี

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)

การเชื่อมติดแบบ ISA ที่มีความคงทนและเชื่อถือได้

การเชื่อมติดแบบ ISA ที่มีความคงทนและเชื่อถือได้

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

การจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

การจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X