งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

ดำเนินโครงการโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมมือกับ: กลุ่มบริษัทบริษัทที่ต้องการผลิตและนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ออกสู่ตลาด

เกี่ยวกับโครงการ: เป็นที่รู้กันว่าบริษัทสตาร์ทอัพในปัจจุบันได้รับความสนใจจากสังคมทั่วโลกเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้การเกิดบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจนมีผลกระทบกับประเทศได้ 1 บริษัทนั้นต้องมีบริษัทสตาร์ทอัพอื่นๆล้มตายและต้องปิดบริษัทไปเป็นจำนวนมากกว่า 5 เท่า โดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นที่รู้กันโดยทั่วว่าบริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมหาศาลจึงจะสามารถอยู่รอด สร้างกำไร และมีความสามาถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ พบว่าการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นสิ่งที่บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการพัฒนายา บริษัทสตาร์ทอัพมีขีดความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสู้กับบริษัทผู้ผลิตยาขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีสูง รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้หลังจากผ่านขั้นตอนการออกแบบต้นแบบของผลิตภัณฑ์เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการดำเนินการเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพเครื่องมือแพทย์เพื่อหาดัชนีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความล้มเหลวดังกล่าว และนำมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

การพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ

ภาวะการเปียกและการวิเคราะห์พื้นผิว

ภาวะการเปียกและการวิเคราะห์พื้นผิว

เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะนอน

เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะนอน

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X