งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

ดำเนินโครงการโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมมือกับ: กลุ่มบริษัทบริษัทที่ต้องการผลิตและนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ออกสู่ตลาด

เกี่ยวกับโครงการ: เป็นที่รู้กันว่าบริษัทสตาร์ทอัพในปัจจุบันได้รับความสนใจจากสังคมทั่วโลกเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้การเกิดบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจนมีผลกระทบกับประเทศได้ 1 บริษัทนั้นต้องมีบริษัทสตาร์ทอัพอื่นๆล้มตายและต้องปิดบริษัทไปเป็นจำนวนมากกว่า 5 เท่า โดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นที่รู้กันโดยทั่วว่าบริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมหาศาลจึงจะสามารถอยู่รอด สร้างกำไร และมีความสามาถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ พบว่าการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นสิ่งที่บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการพัฒนายา บริษัทสตาร์ทอัพมีขีดความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะสู้กับบริษัทผู้ผลิตยาขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีสูง รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้หลังจากผ่านขั้นตอนการออกแบบต้นแบบของผลิตภัณฑ์เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการดำเนินการเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพเครื่องมือแพทย์เพื่อหาดัชนีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความล้มเหลวดังกล่าว และนำมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย