การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

ร่วมมือกับ:

  1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  2. กระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่พัฒนามาจากการทำวิจัยเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ซี่งเป็นโครงการวิจัยที่ศูนย์จีนศึกษาได้วิจัยไว้เมื่อปี 2551 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่งานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยจะนำปัญหาและข้อแนะนำที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยในทุกระดับและทุกระบบการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และนอกระบบการศึกษา) อีกทั้งยังได้ทำกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยในปักกิ่งเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทยอีกด้วย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X