งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนทางหลวงชนบท

ดำเนินการโดย: สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท

เกี่ยวกับโครงการ: ในอดีตกรมทางหลวงชนบทได้มีการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินภายในเขตทางหลวงและพื้นที่รอบข้างโดยการทำการรังวัดสำรวจและใช้ชุดเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสำรวจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความละเอียดและแม่นยำในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดที่ต้องใช้เวลานานเพื่อจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังต้องการเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากในการลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัดและสำรวจ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการสำรวจโดยใช้ระบบ Mobile Mapping System (MMS) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนชุดสำรวจแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 กรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการนำร่องทำการศึกษาและทดสอบการเก็บข้อมูลเพื่อมใช้งานเป็นระยะทางตามบัญชีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลเมตร พร้อมทั้งออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ให้เหมาะสมกับข้อมูลจากการสำรวจ และในปี พ.ศ. 2558 ได้ทำการขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั้งประเทศด้วยระยะทางไม่น้อยกว่า 37,000 กิโลเมตร โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง CRD ปี 2558 ในการจัดทำแผน โดยมีการเพิ่มประเภทของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทำการประเมินและระบุตำแหน่งบนระบบให้มีเพิ่มขึ้นเป็น 13 รายการ อีกทั้งยังเพิ่มการแสดงผลจากชั้นข้อมูลที่ช่วยให้การวางแผน และบริหารจัดการโครงข่ายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย