งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองน่าน ชุมชนพญาภู ชุมชนท่าช้าง ชุมชนมิ่งเมือง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ออกแบบกิจกรรมที่สร้างความตระหนักแก่ชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
(2)จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักกับชุมชนนำร่องที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน
(3) สรุปแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ประกอบกับการใช้กระบวนการทำแผนที่ (Map Making process) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) และเกมจำลองสถานการณ์ (Gaming Simulation)

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโครงการวิจัยนี้ได้แก่
(1) แผนที่ระบุข้อมูลระดับน้ำที่เคยท่วมในชุมชน
(2) แผนที่ระบุตำแหน่งอาคารประเภทต่างๆ ในชุมชน
(3) แผนที่ระบุข้อมูลระดับความเสี่ยงภัยน้ำท่วมของชุมชน (Community Flood Risk map)
(4) ข้อมูลความเปราะบางของชุมชนและแผนที่ระบุตำแหน่งครัวเรือนที่มีความเปราะบาง
(5) สัญลักษณ์ระบุระดับความเสี่ยงภัยน้ำท่วม ทั้งระดับสูง กลางและต่ำ และ
(6) แผนที่ระบุการแบ่งพื้นที่บริหารจัดการของชุมชนในลักษณะเขตย่อย และการระบุหัวหน้าเขตย่อย เพื่อประสานงานกับหัวหน้าชุมชน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย