งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองน่าน ชุมชนพญาภู ชุมชนท่าช้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้เป็นโครงการะยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ให้เป็นรูปธรรม
(2) ดำเนินกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ร่วมกับชุมชน
(3) สรุปผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) โดยมีรูปแบบการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ประกอบกับการใช้กระบวนการทำแผนที่ (Map Making process) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และแบบสอบถาม (Questionnaire survey)

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่
(1) แผนชุมชนปลอดภัยการจัดการอุทกภัย
(2) คณะทำงานชุมชน เพื่อจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
(3) การจัดตั้งกองทุนชุมชนรับมือภัยพิบัติ
(4) เอกสารเผยแพร่แนวทางการเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบัติ ชุมชนละ 1,000 ชุด
(5) ป้ายแสดงสัญลักษณ์พื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชน จำนวนชุมชนละ 2 จุด

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย