งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ริมน้ำยานนาวา (Yannawa Riverfront)

ดำเนินโครงการโดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและชุมชน

เกี่ยวกับโครงการ:

  • การพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมน้ำ เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง
  • การออกแบบรูปแบบเขื่อนกันน้ำที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับพื้นที่สาธารณะริมน้ำที่มิใช่เป็นเพียงการตั้งกำแพงสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
  • การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสริมมูลค่าของพื้นที่และอาคารเก่าที่มีอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญในพื้นที่และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงศิลปวัฒนธรรม
  • การส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปการสำหรับกลุ่มคนหลายระดับรายได้ในพื้นที่เดียวกัน
  • การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันอย่างบูรณาการและไม่แยกส่วนระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรายใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย