งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” (Bangkok 250)

ดำเนินโครงการโดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมมือกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครและชุมชน

เกี่ยวกับโครงการ:

ผลผลิต

  • โครงการฟื้นฟูพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน
  • โครงการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา “สะพานด้วน”
  • ข้อกำหนดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนย่านท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าเตียน /
  • ข้อกำหนดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนย่านโยธี ราชวิถี
  • ข้อกำหนดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนย่านทองหล่อ เอกมัย

การต่อยอดผลผลิต

  • โครงการก่อสร้างอาคารและพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน
  • ข้อบัญญัติท้องถื่นกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ชุมชน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X