งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

ดำเนินโครงการโดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

เกี่ยวกับโครงการ:

Planning

  • Community-based Low Cost Water-Level Mapping
  • Community-based Water Management Planning

Design 


  • Short-Mid Term: Community-Based House Jack-Up
  • Mid-Long Term: Hybrid Lifted Floor Floating House

ผลผลิต: ต้นแบบอาคารลอยน้ำแบบประยุกต์

การต่อยอดผลผลิต: การประยุกต์ใช้ในบ้านเรือนจริง แบบเป็นส่วนประกอบ ในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

แหล่งทุน: อบต.บ้านโพธิ์ ร่วมกับ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท Isowall

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย