งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร

ร่วมมือกับ: แหล่งวัฒนธรรมที่มีชีวิต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้เป็นการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้วิจัยทาการค้นหาโดยการสัมภาษณ์เจ้าของแหล่งวัฒนธรรม สร้างแผนที่โดยใช้ GPS เพื่อระบุตำแหน่ง ผลงานวิจัยอยู่ในรูปแบบหนังสือ 400 หน้ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, websites พร้อม VDO Clip และ Face Book เป็นการอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่มีชีวิตและพูดคุยกับเจ้าของวัฒนธรรมแต่ละแหล่งได้ด้วยตนเอง การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะสามารถช่วยเปลี่ยนทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกรุงเทพมหานคร จาก “นครแห่งการท่องราตรี” ให้กลายเป็น “นครแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย” ได้ในเร็ววันนี้ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Website: http://livingculturalsites.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Bangkokculture/?fref=ts

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย