งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน

ดำเนินโครงการโดย: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร อำเภอบางระกำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

เกี่ยวกับโครงการ: การจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจปลูกแมงลักเข้าระบบการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดแมงลักด้วยกระบวนการนวดฝัดแห้ง เพื่อให้ได้เมล็ดแมงลักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารพิษอะฟลาทอกซิน โดยทำการลงสำรวจพื้นที่ที่จะจัดการอบรม ในพื้นที่ตำบลปลักแรด และตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนัดพบตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยปลักแรด ชมรมเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน บางระกำ ปลักแรด (มหาวิทยาลัยชีวิต)  พร้อมตั้งผู้ประสานงานในพื้นที่ 3 คน เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร คือ คุณพนม บัวเผื่อน คุณชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ และคุณรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ จากการลงสำรวจพื้นที่ที่จัดอบรม แม้พบว่า สถานที่ห้องประชุมของเทศบาลปลักแรดมีความพร้อม และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้มากกว่า ห้องประชุมที่เทศบาลพันเสา แต่เนื่องจาก ที่เทศบาลพันเสามีการจัดสร้างโรงคัดบรรจุพืชผักและผลิตผลทางการเกษตรขึ้นใหม่ และเริ่มเปิดใช้ในปีนี้ ดังนั้น จึงเลือก ห้องประชุม เทศบาลพันเสา เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมครั้งนี้ ก่อนการอบรมมีการประชุมหารือ เพื่อจัดทำกำหนดการ กำหนดหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และติดต่อเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาให้การบรรยาย ให้ความรู้ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนวดฝัดแห้ง โดยทำการจัดซื้อเครื่องโม่พลาสติก (เครื่องบด) เครื่องร่อน เครื่องสีข้าวกล้อง และจัดสร้างไซโคลนดักฝุ่นสำหรับเครื่องบด และทำการทดลองหาระยะห่างของใบมีด และขนาดของรูตะแกรงเครื่องโม่ที่เหมาะสม พบว่า ที่ระยะห่างใบมีด 2 มิลลิเมตร และใช้รูตะแกรงที่ทางออกของเครื่องบดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร เป็นระยะและขนาดที่เหมาะสม ที่ทำให้เมล็ดแมงลักหลุดออกจากกะเปาะหุ้มเมล็ดดีที่สุด โดยเมื่อนำฟ่อนช่อดอกแมงลักผ่านกระบวนการบด การร่อน และทำความสะอาดเมล็ดด้วยกระบวนการนี้ สามารถนวดได้เมล็ดแมงลัก 145.61+22.59 กรัม ต่อฟ่อนแมงลักเริ่มต้น 500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 29.12+4.52 ของน้ำหนักเริ่มต้น จากนั้น ได้นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อสู่เกษตรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพันเสา เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 161 คน และมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 12 คน และตัวแทนบริษัท 1 บริษัท ที่ลงทะเบียนเข้าระบบการจัดการคุณภาพแหล่งผลิต GAP แมงลัก และจะใช้กระบวนการนวดฝัดแห้งในการผลิตเมล็ดแมงลัก

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย