งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าโดยสเปรย์ไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง

ดำเนินการโดย: รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เกี่ยวกับโครงการ: วิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำในการขึ้นรูปเส้นลายทองแดงนำไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิต่ำมีความสำคัญต่องานอิเล็กทรอนิคส์ด้วยการพิมพ์ สเปรย์ไพโรไลซิสของหมึกสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงภายใต้ไนโตรเจนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสมีศักยภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานนี้ อย่างไรก็ตามเส้นลายทองแดงที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นบางที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆเชื่อมต่อกัน ในงานวิจัยนี้ได้สาธิตวิธีการในการสร้างแผ่นทองแดงซึ่งอนุภาคมีการเชื่อมต่อกันอย่างดีและให้ค่าความต้านทานต่ำ (น้อยกว่าโลหะทองแดง 4 เท่า) บนแผ่นรองรับพอลิอิไมด์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการสเปรย์เป็นพารามิเตอร์สำคัญซึ่งกำหนดระดับการเชื่อมต่อกันของอนุภาคในแผ่นทองแดงเนื่องจากที่อัตราการสเปรย์ต่ำจะเกิดอนุภาคเล็กๆขึ้น ซึ่งอนุภาคเล็กๆเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชั้นทองแดงที่ขึ้นรูปแล้วได้โดยง่าย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย