ข่าวสารและสาระความรู้วารสารจุฬาฯ

รอบรั้วจามจุรี ฉบับที่ 4 ปีที่ 61

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X