ข่าวสารและสาระความรู้วารสารจุฬาฯ

CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ปีที่ 61

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X