พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญญาแห่งแผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญญาแห่งแผ่นดิน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี รวบรวมข้อมูลและสิ่งของจัดแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และศาสตร์แขนงต่างๆ แหล่งรวมคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

มีลักษณะเป็นอาคารกระจก 4 ชั้น จัดแสดงทั้งนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอในลักษณะ Modern and Narrative Museum

ชั้น 1 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและผลงานศิลปะของนิสิตและบุคลากร และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ชั้น 2 “ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย” จัดแสดงเรื่องราวความโดดเด่นทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่พิเศษและแตกต่างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดแสดงเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม (Interactive Exhibition)

ชั้น 3 “อุทยานจามจุรี” นำเสนอข้อมูลทางกายภาพของพัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยในช่วงระยะเวลา 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย นำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นผ่านสื่อมัลติมีเดียและแบบจำลองสถาปัตยกรรม

ชั้น 4 “100 เรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาฯ” นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของมหาวิทยาลัยกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของสังคมไทย ในบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่ได้สร้างองค์ความรู้ให้สังคมนำไปต่อยอดจนเกิดประโยชน์ในระดับชาติและระดับโลก

“ลานศิลปวัฒนธรรม” พื้นที่ด้านข้างอาคารสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ที่เชื่อมโยงกับอาคารศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ถัดไป ใช้จัดกิจกรรมและแสดงผลงานศิลปะที่น่าสนใจหมุนเวียนตลอดปี

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 3645

Email
chulamuseum@gmail.com

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย