หอสมุดดนตรีไทย

มรดกแห่งวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีจุดเริ่มต้นจากโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทย เมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่ได้บันทึกข้อมูลอันทรงคุณค่าจากนักดนตรีไทยฝีมือระดับครูผู้เชี่ยวชาญ และส่วนหนึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ชั้น 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ และภายหลังได้ย้ายมาใช้พื้นที่อาคารศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการสืบค้นข้อมูลเพลงไทยกว่า 16,000 เพลง ข้อมูลวีดิทัศน์ มากกว่า 400 รายการ ข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์อีกจำนวนมากกว่า 6,000 ภาพ พร้อมข้อมูลบทร้องและประวัตินักดนตรี ด้วยระบบสารสนเทศ มีบริการมุมอ่านหนังสือและงานวิจัยทางดนตรีให้ค้นคว้ามากกว่า 1,500 เล่ม พร้อมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีจากโครงการปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์อันทรงคุณค่า

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

หอสมุดดนตรีไทย

อาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3633
Facebook หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X