หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีจุดเริ่มต้นมาจาก “โครงการรวบรวมและแสดงประวัติจุฬาฯ” เมื่อปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากวาระการเฉลิมฉลอง 50 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้ย้ายมาทำการที่ตึกจักรพงษ์ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่

ส่วนบริการที่ตึกจักรพงษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของอันทรงคุณค่าและน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจุฬาฯ และเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวจำลอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น

ส่วนบริการที่อาคารบรมราชกุมารี เป็นสถานที่จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูลประวัติจุฬาฯ จากเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจักรพงษ์ และห้องเอกสารจดหมายเหตุ หอประวัติจุฬาฯ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7097-8, 0 2218 4594-5
เว็บไซต์ www.memohall.chula.ac.th
Facebook ตึกจักรพงษ์ หอประวัติจุฬาฯ
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X