พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

สายใยรักสองแผ่นดิน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่ หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชชายาฯ ทรงใช้พื้นที่ของตำหนักปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นคุณูปการหลายด้าน ทั้งการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและรักษาพระตำหนักแห่งนี้ จึงได้บูรณะพระตำหนักให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้และพระกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชชายาฯ นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ และงานด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และจัดการอบรม ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 5329 9175
เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม 20 บาท (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สวมเครื่องแบบ และพระภิกษุ)

บริการสังคม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X