หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หัวใจพระพุทธศาสนาเถรวาท

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หัวใจพระพุทธศาสนาเถรวาท

เกี่ยวกับหอพระไตรปิฎกฯ

ก่อตั้งขึ้นจากกองทุนสนทนาธรรมนำสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งท่านผู้หญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ได้มอบเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับจัดตั้งเป็นหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่บันทึกด้วยอักษรของชาติต่างๆ พร้อมด้วยพระคัมภีร์บริวารครบชุด และคัมภีร์หายากที่ทรงคุณค่า รวมทั้งหมดมากกว่า 2,000 เล่ม นับเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยด้านพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การสนทนา และการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ

ติดต่อหอพระไตรปิฎกฯ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 4916

Email
tipitaka.chula@gmail.com

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย