หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หัวใจพระพุทธศาสนาเถรวาท

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ก่อตั้งขึ้นจากกองทุนสนทนาธรรมนำสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งท่านผู้หญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ได้มอบเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับจัดตั้งเป็นหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่บันทึกด้วยอักษรของชาติต่างๆ พร้อมด้วยพระคัมภีร์บริวารครบชุด และคัมภีร์หายากที่ทรงคุณค่า รวมทั้งหมดมากกว่า 2,000 เล่ม นับเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยด้านพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การสนทนา และการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4916
อีเมล tipitaka.chula@gmail.com
Facebook หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X