พิพิธพัสดุ์ ไท-กะได

ร้อยรวมเรื่องราวชาติพันธุ์

พิพิธพัสดุ์ ไท-กะได

พิพิธพัสดุ์ ไท-กะได

ร้อยรวมเรื่องราวชาติพันธุ์

เกี่ยวกับพิพิธพัสดุ์ฯ

จัดแสดงข้อมูลจากโครงการวิจัยของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เรื่อง “ภาษาและเครื่องแต่งกายสตรีชนเผ่าไท-กะได” ซึ่งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535

ไท-กะได คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทหรือไต เป็นกลุ่มตระกูลภาษาที่ใหญ่มากตระกูลหนึ่งของโลก โดยงานวิจัยนี้ได้มีการเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศไทย ลาว เวียดนาม และจีน และนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ และจัดทำเป็นหนังสือประกอบภาพและรายงานผลการวิจัย จัดเก็บรวมกันที่พิพิธพัสดุ์ พร้อมกับสิ่งของที่พบจากการวิจัย เช่น เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องประดับ รองเท้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหนังสือ เอกสาร บทความที่เกี่ยวข้อง และแผนที่แสดงการกระจายและการแบ่งกลุ่ม สำหรับผู้สนใจศึกษา

ติดต่อพิพิธพัสดุ์ฯ

พิพิธพัสดุ์ ไท-กะได

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธห้อง 104 ชั้น 1
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 4890 – 1

เวลาทำการ

  • เปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.
  • ปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
  • ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ประชาคมจุฬาฯ และหน่วยงานที่ติดต่อล่วงหน้าไม่เสียค่าเข้าชม บุคคลภายนอก 20 บาท

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย