พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังแห่งการเรียนรู้

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและรื้อฟื้นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้สะสมไว้ตั้งแต่ดั้งเดิม และที่ได้วิจัยและค้นพบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการด้านอนุกรมวิธาน และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และฉลองการครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ จำนวนมาก ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งได้รับการจัดเก็บรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆ อย่างน่าสนใจ รวมทั้งจัดแสดงหินและสินแร่ต่างๆ ที่สำคัญ และตัวอย่างทางมานุษยวิทยาอีกด้วย

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 230 ชั้น 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5266
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X