พิพิธภัณฑ์เต่าและตะพาบ

ตัวอย่างแห่งวิวัฒนาการล้านปี

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

เป็นพิพิธภัณฑ์เต่าและตะพาบที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงตัวอย่างและให้ข้อมูลเต่าบก เต่าทะเล เต่าน้ำจืด และตะพาบกว่า 30 ชนิด ครบทุกชนิดที่พบในประเทศไทย รวมถึงเต่าจากทั่วโลก ส่วนใหญ่จัดแสดงในรูปตัวอย่างแห้ง โครงกระดูก และไข่เต่า ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีความสวยงามและความพิเศษเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน หลายสายพันธุ์อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการบุกรุกแหล่งอาศัยและพื้นที่วางไข่ และการบริโภคของมนุษย์

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์เต่าและตะพาบ

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 231 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5266
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/turtle_main.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X