พิพิธภัณฑ์แมลง

โลกภายใต้ปีกใส

พิพิธภัณฑ์แมลง

พิพิธภัณฑ์แมลง

โลกภายใต้ปีกใส

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงตัวอย่างแมลงและไรมากกว่า 5,000 ตัวอย่าง เช่น ด้วง ตัวต่อ ผีเสื้อ แมลงปอ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น แมลงหายาก แมลงที่เป็นอาหาร และแมลงอนุรักษ์ของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างผึ้ง ไรปรสิตของผึ้งทุกชนิดที่พบในประเทศไทย ลักษณะของรังผึ้งและชันโรงตามธรรมชาติ และยังมีตัวอย่างอ้างอิงอีกมากกว่า 30,000 ตัวอย่างที่จัดเก็บไว้ โดยจัดแสดงด้วยการแบ่งหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธานเพื่อสะดวกต่อการศึกษา และมีการจำลองที่อยู่ของแมลงในธรรมชาติ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์จามจุรี

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 225 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5266

เวลาทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย