พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อัศจรรย์…สัตว์พันธุ์ใหม่

พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อัศจรรย์…สัตว์พันธุ์ใหม่

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีที่มาจากการจัดนิทรรศการห้อง 225 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายในห้องจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร ได้รวบรวมจากงานวิจัยและสื่อการสอนตลอดระยะเวลา 40 ปี เช่น วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชากั้ง กุ้ง ปู วิชาอนุกรมวิธาน วิชาภูมิศาสตร์สัตว์ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่คุณค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างจัดแสดงที่มีความโดดเด่น เช่น ปูเจ้าพ่อหลวง (Potamonbhumibol Naiyanetr, 2001) ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกที่เป็นปูน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระปรมาภิไธยพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิทยาศาสตร์

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 225 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5266

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย