ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28feb(feb 28)1:00 am23aug(aug 23)1:00 amหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

28may(may 28)9:00 am02oct(oct 2)4:00 pmสัมมนาออนไลน์ "2019 AFDI-GDLN Presents: The Talk"

05jun(jun 5)9:00 am26jul(jul 26)4:00 pmนิทรรศการ "36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ"ผลงานภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานจัดวางศิลปะ

20jun2:00 pm20jul3:30 pmสัมมนาทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program

25jun1:00 pm25jul4:00 pmเสวนา “ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) สู่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก”

27jun9:00 am27jul5:00 pmประกวด "Chula Safety Ambassador 2019"ค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นสื่อในการนําเสนอข้อมูลและกิจกรรมด้านความปลอดภัย

03jul9:00 am1:30 pmเสวนา "นักคิดดิจิทัล Digital Thinkers Forum #1"

03jul1:30 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนา “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการเมืองแบบ แบ่งขั้ว ซึ่งสร้างความเกลียดชังทางสื่อสังคมออนไลน์

03jul1:30 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนา “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

06jul1:00 pm3:00 pmสัมมนา "Disruptive Digital Content"

08jul(jul 8)9:00 am09aug(aug 9)4:00 pmประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

12jul9:00 am12:00 amกิจกรรม "เรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว"

13jul1:00 pm4:00 pmอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance”

18jul1:00 pm4:00 pmปาฐกถา “การเมืองไทย : ในสายตานักการเมืองระบอบประชาธิปไตย”

19jul9:00 am1:30 pmการบรรยายเนื่องในวาระ “150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี”

20jul9:00 am5:00 pmสาธิตจุฬาฯ "ปลูกจิตอาสา" ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25jul12:00 am1:00 pmโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 7 "เอาธรรมะมาฝาก : จาริกสู่ศรีลังกา 14-19 ก.ค.62"

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X