รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุกราดยิง

ฉบับวันที่: 17/02/2020
นักวิชาการ: พ.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์  ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ศัลยแพทย์และอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ ศัลยแพทย์และอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร  จิตแพทย์ และอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

สิทธิหายใจในอากาศสะอาด

ฉบับวันที่: 10/02/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตระหนัก เรียนรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ฉบับวันที่: 03/02/2020
นักวิชาการ: ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย

ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รู้ไม่ครบ จบไม่ได้

ฉบับวันที่: 27/01/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

ความหลากหลายทางเพศในสื่อไทย

ฉบับวันที่: 20/01/2020
นักวิชาการ: ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อที่มีความหลากหลายทางเพศ

สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง Workpoint ประจำจังหวัดตรัง

อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจำภาควิชา สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา

 

รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน

ฉบับวันที่: 13/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ชานมไข่มุกแฝงมุกร้าย

ฉบับวันที่: 06/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กิตณา แมคึเน็น อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ความท้าทายของอาเซียน + 6

ฉบับวันที่: 30/12/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์  และอาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยไม่เงียบ

ฉบับวันที่: 23/12/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สื่อสารแรงงานหญิงข้ามชาติ ปัญหาร่วมของอาเซียน

ฉบับวันที่: 16/12/2019
นักวิชาการ: อ.ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และนักวิจัยของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ

กองทุน SSF เพื่อการสร้างวินัยการออม?

ฉบับวันที่: 09/12/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กฎหมายกับความยุติธรรมใน ‘ที่ดินป่าสงวน’

ฉบับวันที่: 02/12/2019
นักวิชาการ: รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ฉบับวันที่: 25/11/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

ฉบับวันที่: 18/11/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา จากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ความเหลื่อมล้ำอันรุนแรง

ฉบับวันที่: 11/11/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“คำถาม” กรณีสหรัฐตัดจีเอสพีไทย

ฉบับวันที่: 04/11/2019
นักวิชาการ: ศ.ทัชมัย ฤกษะสุต  ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

Fact-Checking ทักษะตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฉบับวันที่: 28/10/2019
นักวิชาการ: รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ถอดบทเรียนรับมือไต้ฝุ่นฮากิบิส

ฉบับวันที่: 21/10/2019
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ช่องว่างทางการเมืองระหว่างวัย

ฉบับวันที่: 14/10/2019
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Golden/Bloody Week บทเรียนจากอินเดีย…สู่ฮ่องกง

ฉบับวันที่: 07/10/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X