รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ฉบับวันที่: 20/04/2020
นักวิชาการ: ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

ความคิดสร้างสรรค์ บันเทิงสารสนเทศในวิกฤตโควิด

ฉบับวันที่: 13/04/2020
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อาการรังเกียจโควิด-19 แก้ไขอย่างไร

ฉบับวันที่: 06/04/2020
นักวิชาการ: อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

สู้วิกฤติโควิด-19 ลดเครียดในผู้สูงวัยและครอบครัว

ฉบับวันที่: 30/03/2020
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

โควิด-19 กระทบห่วงโซ่เศรษฐกิจโลก

ฉบับวันที่: 23/03/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เตรียมรับมือระยะ 3 โควิด-19 ระบาด

ฉบับวันที่: 16/03/2020
นักวิชาการ: ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ

ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ

ฉบับวันที่: 09/03/2020
นักวิชาการ: ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่

ฉบับวันที่: 02/03/2020
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

 

เข้าใจจิตวิทยาเรื่องการกราดยิง

ฉบับวันที่: 24/02/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ดร.นัทธี จิตสว่าง นักอาชญาวิทยา อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัตน์ นักจิตวิทยาสังคม รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุกราดยิง

ฉบับวันที่: 17/02/2020
นักวิชาการ: พ.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์  ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ศัลยแพทย์และอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ ศัลยแพทย์และอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร  จิตแพทย์ และอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

สิทธิหายใจในอากาศสะอาด

ฉบับวันที่: 10/02/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตระหนัก เรียนรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ฉบับวันที่: 03/02/2020
นักวิชาการ: ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย

ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รู้ไม่ครบ จบไม่ได้

ฉบับวันที่: 27/01/2020
นักวิชาการ: รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

ความหลากหลายทางเพศในสื่อไทย

ฉบับวันที่: 20/01/2020
นักวิชาการ: ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อที่มีความหลากหลายทางเพศ

สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง Workpoint ประจำจังหวัดตรัง

อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจำภาควิชา สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา

 

รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน

ฉบับวันที่: 13/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ชานมไข่มุกแฝงมุกร้าย

ฉบับวันที่: 06/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กิตณา แมคึเน็น อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ความท้าทายของอาเซียน + 6

ฉบับวันที่: 30/12/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์  และอาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยไม่เงียบ

ฉบับวันที่: 23/12/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สื่อสารแรงงานหญิงข้ามชาติ ปัญหาร่วมของอาเซียน

ฉบับวันที่: 16/12/2019
นักวิชาการ: อ.ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และนักวิจัยของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ

กองทุน SSF เพื่อการสร้างวินัยการออม?

ฉบับวันที่: 09/12/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X