รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน

ฉบับวันที่: 13/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ชานมไข่มุกแฝงมุกร้าย

ฉบับวันที่: 06/01/2020
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กิตณา แมคึเน็น อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ความท้าทายของอาเซียน + 6

ฉบับวันที่: 30/12/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์  และอาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยไม่เงียบ

ฉบับวันที่: 23/12/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สื่อสารแรงงานหญิงข้ามชาติ ปัญหาร่วมของอาเซียน

ฉบับวันที่: 16/12/2019
นักวิชาการ: อ.ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และนักวิจัยของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ

กองทุน SSF เพื่อการสร้างวินัยการออม?

ฉบับวันที่: 09/12/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กฎหมายกับความยุติธรรมใน ‘ที่ดินป่าสงวน’

ฉบับวันที่: 02/12/2019
นักวิชาการ: รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ฉบับวันที่: 25/11/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

ฉบับวันที่: 18/11/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา จากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ความเหลื่อมล้ำอันรุนแรง

ฉบับวันที่: 11/11/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“คำถาม” กรณีสหรัฐตัดจีเอสพีไทย

ฉบับวันที่: 04/11/2019
นักวิชาการ: ศ.ทัชมัย ฤกษะสุต  ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

Fact-Checking ทักษะตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฉบับวันที่: 28/10/2019
นักวิชาการ: รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ถอดบทเรียนรับมือไต้ฝุ่นฮากิบิส

ฉบับวันที่: 21/10/2019
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ช่องว่างทางการเมืองระหว่างวัย

ฉบับวันที่: 14/10/2019
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Golden/Bloody Week บทเรียนจากอินเดีย…สู่ฮ่องกง

ฉบับวันที่: 07/10/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

สื่อไทยกับข่าวกลุ่มเปราะบาง

ฉบับวันที่: 30/09/2019
นักวิชาการ:  อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วิกฤติน้ำมันกับอนาคตพลังงานไทย

ฉบับวันที่: 23/09/2019
นักวิชาการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

รู้จักและเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ

ฉบับวันที่: 16/09/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รัชดา ไชยคุปต์

เมืองหลวงไทย ย้ายดีไหม

ฉบับวันที่: 09/09/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับมือปัญหาฆ่าตัวตายภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่: 02/09/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X