รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

สื่อไทยกับข่าวกลุ่มเปราะบาง

ฉบับวันที่: 30/09/2019
นักวิชาการ:  อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วิกฤติน้ำมันกับอนาคตพลังงานไทย

ฉบับวันที่: 23/09/2019
นักวิชาการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

รู้จักและเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ

ฉบับวันที่: 16/09/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รัชดา ไชยคุปต์

เมืองหลวงไทย ย้ายดีไหม

ฉบับวันที่: 09/09/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับมือปัญหาฆ่าตัวตายภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่: 02/09/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ความเหลื่อมล้ำบนท้องถนนไทย

ฉบับวันที่: 26/08/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เข้าใจม็อบ ‘ฮ่องกง’

ฉบับวันที่: 19/08/2019
นักวิชาการ:  อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ความท้าทายของรัฐบาลปริ่มน้ำ

ฉบับวันที่: 12/08/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ประเทศริมโขงต้องกำหนดกติการ่วมกัน เพื่อป้องกันหายนะภัยแล้ง

ฉบับวันที่: 05/08/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.คาร์ล มิดเดิลตัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ศูนย์ข่าวปลอมของภาครัฐกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

ฉบับวันที่: 22/07/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดนตรีโลก ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมและการเมือง

ฉบับวันที่: 15/07/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย

ฉบับวันที่: 08/07/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

ทำไงให้เก่งภาษาอังกฤษ

ฉบับวันที่: 01/07/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาฯ

ดูแลแหล่งน้ำ แก้ปัญหาผักตบชวา

ฉบับวันที่: 24/06/2019
นักวิชาการ: ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

การอ่านกับการเมือง

ฉบับวันที่: 17/06/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รองคณบดีและอาจารย์จากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“แอนิมอล ฟาร์ม” การเมืองในวรรณกรรม

ฉบับวันที่: 10/06/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี จากศูนย์การแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“ดีล” การเมืองกับทิศทางของประเทศไทย

ฉบับวันที่: 03/06/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี : สำรวจแนวรบฝั่งตะวันออก

ฉบับวันที่: 27/05/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ความท้าทายที่ยังไม่จบของทีวีดิจิทัล

ฉบับวันที่: 20/05/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ไขปัญหาสูตรคำนวณเลือกตั้ง 62

ฉบับวันที่: 13/05/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X