รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

ฉบับวันที่: 18/11/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา จากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ความเหลื่อมล้ำอันรุนแรง

ฉบับวันที่: 11/11/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“คำถาม” กรณีสหรัฐตัดจีเอสพีไทย

ฉบับวันที่: 04/11/2019
นักวิชาการ: ศ.ทัชมัย ฤกษะสุต  ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

Fact-Checking ทักษะตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฉบับวันที่: 28/10/2019
นักวิชาการ: รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ถอดบทเรียนรับมือไต้ฝุ่นฮากิบิส

ฉบับวันที่: 21/10/2019
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ช่องว่างทางการเมืองระหว่างวัย

ฉบับวันที่: 14/10/2019
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Golden/Bloody Week บทเรียนจากอินเดีย…สู่ฮ่องกง

ฉบับวันที่: 07/10/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

สื่อไทยกับข่าวกลุ่มเปราะบาง

ฉบับวันที่: 30/09/2019
นักวิชาการ:  อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วิกฤติน้ำมันกับอนาคตพลังงานไทย

ฉบับวันที่: 23/09/2019
นักวิชาการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

รู้จักและเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ

ฉบับวันที่: 16/09/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.รัชดา ไชยคุปต์

เมืองหลวงไทย ย้ายดีไหม

ฉบับวันที่: 09/09/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับมือปัญหาฆ่าตัวตายภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่: 02/09/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ความเหลื่อมล้ำบนท้องถนนไทย

ฉบับวันที่: 26/08/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เข้าใจม็อบ ‘ฮ่องกง’

ฉบับวันที่: 19/08/2019
นักวิชาการ:  อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ความท้าทายของรัฐบาลปริ่มน้ำ

ฉบับวันที่: 12/08/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ประเทศริมโขงต้องกำหนดกติการ่วมกัน เพื่อป้องกันหายนะภัยแล้ง

ฉบับวันที่: 05/08/2019
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.คาร์ล มิดเดิลตัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ศูนย์ข่าวปลอมของภาครัฐกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

ฉบับวันที่: 22/07/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดนตรีโลก ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมและการเมือง

ฉบับวันที่: 15/07/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย

ฉบับวันที่: 08/07/2019
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

ทำไงให้เก่งภาษาอังกฤษ

ฉบับวันที่: 01/07/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X